در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبليغات شما اينجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

کامل ترین توضیح درباره مصدرGerund

اسم مصدر کلمه ایست که ریشه فعلی دارد و با اضافه کردن ing به آخر فعل تشکیل می شود.اسم مصدر کلیه خواص اسم را دارد و در حقیقت یک نوع اسم معنی محسوب می گردد.مثلاً وقتی می گوییم سیگار کشیدن برای بدن شما مضر است کلمه سیگار کشیدن در یک مفهوم کلی بکار رفته و هیچگونه اشاره به کشیدن سیگار در لحظه مخصوص نمی کند.  smoking cigarette is harmful to your health سیگار کشیدن برای سلامتی شما مضر است. درجمله فوق کلمه smoking اسم مصدر است که از ریشه فعل smoke گرفته شده و نباید آنرا با وجه وصفی حال عوضی گرفت که عمل سیگار کشیدن بصورت حقیقی و واقعی انجام شود که اکثراً در زمانهای استمراری ما شاهد آن خواهیم بود. مثال: John is smoking a cigarette now جان در حال سیگارکشیدن است

When I entered the room,he was smoking  cigarette زمانی که وارد شدم،او داشت سیگار می کشید.

در دو جمله فوق کلمه smoking نشان دهنده انجام یک عمل به صورت واقعی است پس وجه وصفی محسوب می گردد.زیرا هیچگونه اشاره ای به سیگار کشیدن در یک مفهوم کلی نشده است.

موارد کاربرد اسم مصدر

1. بعنوان فاعل جمله 

مثال:Reading french is easier than writing it

2. بعنوان مفعول جمله 

مثال:I like swimming in the summer

3. بعنوان صفت قبل از اسم

This  swimming pool is too deep

این استخر شنا خیلی عمیق است

4. در ممنوعیت هایی که بصورت عبارات کوچک نوشته می شود.

مثال:    No smoking  اینجا سیگار کشیدن ممنوع است

این جمله در اصل بصورت زیر بوده و به  منظور خلاصه نویسی تبدیل به عبارت فوق شده است

smoking is forbidden here

5. بعد از حرف اضافه از اسم مصدر استفاده می گردد.

مثال: He is good at telling lies

او در دروغ گفتن خوب وارد است

 Can u touch the floor without bending your knees؟

آیا می توانید بدون خم کردن زانوهایتان کف اتاق را لمس کنید؟

6.بعد از افعالی که دارای حروف اضافه مخصوص به خودشان می باشند.

مثال: He insisted on seeing u   او اصرار داشت شما را ببیند

He is interested in fishing  او به ماهیگیری علاقه زیادی دارد

He was charged with stealing  او متهم به سرقت بود

7.بعد از صفات ملکی یا ضمایر مفعولی

مثال:  I cant remember his driving

         I cant remember him driving رانندگی او را نمی توانم بخاطر بیاورم

       I know that your coming will worry him  می دانم که آمدن تو او را نگران خواهد کرد

8.بعد از افعال و عبارات زیراسم مصدر می آید.

دست کشیدن - متوقف کردن stop
تمام کردن - به پایان رساندن finish
بازداشتن از - ممانعت کردن prevent
دوری کردن- دوری جستن avoid
ریسک کردن - خود را به مخاطره انداختن risk
به تعویق انداختن - به بعد موکول کردن postpone
لذت بردن - خوشگذرانی کردن enjoy
قدردانی کردن appreciate
اهمیت دادن mind
بررسی کردن -وارسی کردن consider
انکار کردن- تکذیب کردن deny
پذیرفتم - قبول کردن admit
تنفرداشتن از- متنفربودن از dislike
تنفرداشتن از- متنفربودن از detest
پیشنهادکردن suggest
بخشیدن - عفو کردن forgive
مقاومت کردن - ایستادگی کردن resist
رنجیدن - دلخورشدن از چیزی resent
مستلزم بودن - لازم داشتن - گرفتار کردن involve
ترس و بیم داشتن dread
تمرین کردن practice
پیش بینی کردن anticipate
عادت داشتن به انجام کاری to be used to
عادت داشتن به انجام کاری to be accustomed to
بیم داشتن از- ترسیدن از to be afraid of
مشتاقانه انتظار کشیدن to look forward to
نتوانستن از انجام کاری خودداری کردن can not help
تحمل نکردن - طاقت نداشتن can not stand
بی فایده است - فایده ندارد its no use
خوب نیست - صحیح نیست its no good
ارزش داشتن to be worth
سخت مشغول بودن - سخت گرفتار بودن to be busy
ترک کردن- ول کردن - رها کردن to quit
حوصله انجام کاری را داشتن feel like

مثال

1.He stopped reading            او ازمطالعه دست کشید

2.We finished writing our homework           نوشتن تکلیف را تمام کردیم

3.Who can prevent us from getting married?      چه کسی می تواند ما را از ازدواج کردن باز دارد؟

4.You can hardly avoid meeting her     شما می توانید ازملاقات با او دوری کنید

5.You shouldn,t risk going out if u have a cold      اگر سرما خورده اید نباید ریسک کنید و بیرون بروید

6.Postpone sending an answer to their request    پاسخ به درخواست انها را به تعویق بیاندازید

7.I enjoy studying English               از مطالعه انگلیسی لذت می برم

8.we will appreciate receiving an answer immediately     ما از اینکه پاسخ سریعی دریافت کردیم آنرا قدردانی خواهیم کرد

9.Do u mind waiting a few minutes in the hall?    ایا اهمیتی دارد اگر چند دقیقه ای در هال منتظر باشید؟

10.We are considering buying a new house     ما مشغول بررسی خرید یک منزل جدید هستیم

11.He denied taking the book     او حاشا کرد که کتاب را برداشته است

12.He admitted making a mistake     او پذیرفت که اشتباه کرده است  

13.I dislike getting up early          از زود بیدارشدن بیزارم

14.I detest writing letter              از نامه نوشتن بیزارم

15.They suggested waiting till dawn          آنها پیشنهاد کردند که تا سپیده دم منتظر بمانند

16.Forgive my interrupting u                    مرا ببخشید از اینکه صحبت شما را قطع کردم

17.I couldn,t resist buying the car             نتوانستم در خرید اتومبیل مقاومت کنم ( یعنی آن را خریدم)

18.He resented being punished               او رنجید از اینکه مورد تنبیه واقع شد

19.Putting in a new window,will involve cutting away part of the wall        بکار گذاشتن یک پنجره جدید مستلزم قطع کردن قسمتی از دیوار است

20.She dreads lending money to me      اواز اینکه به من پول دهد می ترسد

21.You should practice speaking English     شما بایستی صحبت کردن انگلیسی را تمرین کنید

22.He anticipated raining           او باران را پیش بینی کرد

23.I am used to getting up early      من عادت دارم که زود از خواب برخیزم

24.He is accustomed to smoking 20 cigarettes every day    او عادت دارد که روزی 20عدد سیگار بکشد

25.He is afraid of talking to her father     او می ترسد با پدرش صحبت کند

26.I am looking forward to seeing you    مشتاقانه انتظار دیدن شما را می کشم

27.I can,t help laughing           نمی توانم نخندم

28.I can,t stand hearing these words      من تحمل شنیدن این حرفها را ندارم    

29. It is no use arguing with him             صحبت کردن با او بی فایده است

30. It is no good talking to him like this             خوب نیست با او این طور صحبت کنید

31.This film is not worth seeing          این فیلم ارزش دیدن را ندارد

32.He is busy studying             او سخت مشغول مطالعه است

33.I have decided to quit smoking              من تصمیم گرفتم سیگار را ترک کنم

34.I don,t feel like working             حوصله کار کردن را ندارم

توجه :بعد از فعل go اکثرافعال بصورت  اسم مصدر بکار می روند که مهمترین آنها عبارتنداز:

go swimming   شنا کردن

go fishing       به ماهیگیری رفتن

go shopping   به خرید رفتن

go climbing   به کوهنوردی رفتن

9.بعد از بعضی افعال علاوه بر اسم مصدر می توان از مصدرنیز استفاده کرد. این افعال عبارتنداز:

افسوس خوردن- پشیمان شدن regret شروع کردن begin
اجازه دادن permit شروع کردن start
اجازه دادن allow ادامه دادن continue
سعی کردن try دوست داشتن like
قصد داشتن - پیشنهاد کردن propose بیزار بودن hate
آن احتیاج دارد it wants سعی کردن attempt
احتیاج دارد it needs قصد داشتن intend
غفلت کردن neglect خیلی علاقه داشتن love
دست کشیدن-باز ایستادن cease ترجیح دادن prefer
بخاطرداشتن - بخاطر آوردن remember فراموش کردن forget

مثال:

I remember seeing him somewhere before

بخاطر می آورم که او را قبلاً جایی دیده باشم

I remember to post your letter on my way home

بخاطر دارم که نامه تو را سر راهم به منزل پست کنم

نکته:اگر بعد از فعل try مصدر بکاررود معنی Try سعی کردن و کوشش کردن است ولی چنانچه بعد از آن اسم مصدر بکار رود معنی آزمایش کردن را می دهد. مثال:

They tried to put wire-netting all round the garden

آنها سعی کردند اطراف باغ را سیم طوری بکشند

They tried putting wire-netting all round the garden

آنها برای آزمایش اطراف باغ را سیم طوری کشیدند(آزمایش کردند که ببینند آیا مشکل آنها حل میشود یا خیر؟)

نکته :اگر بعد از فعل propose مصدر بکاررود معنی قصد داشتن را می دهد ولی چنانچه بعد از آن اسم مصدر بکاررود معنی پیشنهاد کردن را می دهد.مثال:

I propose to start studying tomorrow

من قصد دارم مطالعه را از فردا آغاز کنم

I propose waiting for him for five minutes

پیشنهاد می کنم پنج دقیقه منتظر او بمانیم

/

مثال برای it wants

The grass wants cutting

The grass wants to be cut  چمن احتیاج دارد که زده شود (چمن باید کوتاه شود)


The garden wants watering

The garden wants to be watered  باغ احتیاج به آب دارد( به باغ باید آب داده شود)منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : گرامر-زبان-مصدر ,

مطالب مرتبط

دانلود کتاب قواعد گرامری زبان انگلیسی
دانلود کتاب گرامر برای مکالمه ی زبان انگلیسی
آموزش افعال مجهول در زبان انگلیسی
آموزش کاربرد واژه ی wouldدر زبان انگلیسی
آموزش علامت استرس (stress) در زبان انگليسي
لیست فعل هاي دو كلمه اي در زبان انگلیسی به همراه جمله و ترجمه فارسی
آموزش فرمول ساخت جملات انگلیسی
فهرست افعال بي‌قاعده (نامنظم) در زبان انگلیسی
آموزش کامل جملات شرطي درزبان انگلیسی
آموزش معلوم و مجهول در زبان انگلیسی Active and Passive Voice
آموزش کاربرد واژه ی along در زبان انگلیسی
آموزش تفاوتهای بین above و over در گرامر زبان انگلیسی
آموزش نحوه یادگیری گرامر زبان انگلیسی
نمونه سوالات سطح متوسط گرامر
نمونه سوالات سطح مقدماتی گرامر
نمونه سوالات سطح پیشرفته گرامر
نمونه سوالات گرامر آزمون تافل
آموزش جامع فعل های کمکی could-have to - mustدر زبان انگلیسی
نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی
نمونه سوال افعال to be
20سوال Present perfect or past simple
آموزش اسامی جمع بیقاعده درزبان انگلیسی
کامل ترین توضیح درباره مصدر Infinitive
800مکالمات روزمره انگلیسی با ترجمه فارسی
نمونه سوال گرامر زبان انگلیسی-مقدماتی-متوسط-پیشرفته
نمونه سوالات تستی گرامر زبان انگلیسی-grammer test
آموزش کامل تعریف the در زبان انگلیسی
آموزش پیشوندها و پسوندها درزبان انگلیسی
آموزش افعال دو قسمتي در زبان انگلیسی
آموزش حروف صدادار و كاربرد آنهادرزبان انگلیسی
آموزش انواع اسم و طریقه جمع بستن آنها در زبان انگلیسی
انواع کلمه در زبان انگلیسی
آموزش قواعد مربوط به جمع بستن اسم ها در انگلیسی
آموزش تعریف جمله ، فعل ، قید مکان و زمان ، فاعل و ضمایر فاعلی درزبان انگلیسی
آموزش گرامر انگلیسی همراه با تمرین
آموزش گرامر(Infinitive/Simple Past/ Past Participle )
آموزش ful یا yدرزبان انگلیسی( چگونه ful یا y به دنبال بعضی از اسم ها آنها را به صفت تبدیل کنیم)
آموزش تصویری گرامرانگلیسی(باقابلیت تست زنی)
تمرین گرامر(a/ an , the )
English Parts of Speech
آموزش کامل زمان ها در زبان انگليسي
دانلود کتاب فوق العاده زبای گرامر تصویری
آموزش گرامر - حرف تعریف نامعین
معرفی سایت گرامر کامل زبان انگلیسی و تمرینهایی جالب برای مرور گرامر
جدول ضمایر انگلیسی
توضیح درباره گرامر زبان انگلیسی
دانلود گرامر کامل زبان انگلیسی
آموزش تصویری گرامر در زبان انگلیسی
زمان استفاده عبارت used to و مثال هایی از آن (used to phrase and some examples of it)
مکالمات روزمره در زبان انگلیسی(routine conversations in english language)

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

مجازي آنلاين در شبکه هاي اجتماعي

contact
Telegram : @majazionline
contact
Whatsapp ID : 09304293050
contact
Instagram ID : majazionline
contact
Cloob ID : majazionline
contact
Aparat ID : majazionline
contact
Lenzor ID : majazionline
contact
Facebook ID : majazionline
contact
Google+ ID : +MajazionlineIr
contact
Twitter ID : majazionline

آمار سايت

کل مطالب : 7464
کل نظرات : 1322
افراد آنلاين : 27
تعداد اعضا : 8256
بازديد کل سايت : 21,179,066

چت باکس

[My_Chat_Box]

خرید کتاب آمازون