در صورت داشتن سوال يا بروز مشکل در سايت با ما تماس بگيريد 09304293050

اسلايد شو

جستجو

تبليغات

محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما محل تبليغات شما

موضوعات

کتابهای زبان انگلیسی
آموزش زبان انگلیسی
زبان آلمانی
آموزش آی تی
ترفند
دانلود نرم افزار
موبایل
بازی
فناوری - IT
فیلمهای آموزشی
انیمیشن-کارتون
همراه اول-ایرانسل
کتابخانه مجازی آنلاین
مقاطع تحصیلی
خدمات سایت

قالب وبلاگ

محل تبليغات شما اينجاست

محل تبليغات شما
کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

فهرست افعال بي‌قاعده (نامنظم)-با معنی-درس پنجم کتاب سوم راهنمایی(زبان انگلیسی)

جدول افعال بی قاعده انگلیسی (زمان حال و گذشته ساده)
Present
Past

Present
Past
eat
ate
come
came
feel
felt
give
gave
keep
kept
make
made
go
went
read
read*
learn
learnt
say
said
leave
left


meet
met


sleep
slept


spend
spent


* read is pronounced /red/.


Present
Past

Present
Past
begin
began
drink
drank
have
had
has
had
run
ran
sit
sat
swim
swam
Present
Past

Present
Past
break
broke
am
was
drive
drove
is
was
ride
rode
are
were
speak
spoke
do
did
wake up
woke up
does
did
write
wrote

www.majazionline.ir


bring
brought
know
knew
buy
bought
put
put
forget
forgot
take
took
get
got
shut
shut
get up
got up


see
saw


teach
taught


think
thought

مصدر گذشته ساده
اسم مفعول
معاني اصلي
arise
arose
arisen
برخاستن، بلند شدن، رخ دادن
awake
awoke
awoken
بيدار کردن، بيدار شدن
be
was, were
been
بودن، وجود داشتن
beat
beat
beaten
زدن، شکست دادن
become
became
become
شدن، درخور بودن
begin
began
begun
آغاز کردن، آغاز شدن
bend
bent
bent
خم کردن، خم شدن
bet
bet
bet
شرط بستن
bid
bid
bid
پيشنهاد دادن
bite
bit
bitten
گاز گرفتن
blow
blew
blown
دميدن، وزيدن
break
broke
broken
شکستن، قطع کردن
bring
brought
brought
آوردن، موجب شدن
broadcast
broadcast
broadcast
منتشر کردن، اشاعه دادن
build
built
built
ساختن، بنا کردن
burn
burned/burnt
burned/burnt
سوختن، سوزاندن
buy
bought
bought
خريدن
catch
caught
caught
گرفتن، بدست آوردن
choose
chose
chosen
انتخاب کردن، گزيدن
come
came
come
آمدن، رسيدن
cost
cost
cost
ارزيدن، ارزش داشتن
cut
cut
cut
بريدن، زدن، چيدنdeal dealt dealtمعامله کردن، رفتار کردن
dig
dug
dug
کندن، حفر کردن، کاوش کردن
do
did
done
انجام دادن، (عمل) کردن
draw
drew
drawn
کشيدن، ترسيم کردن
dream
dreamed/dreamt
dreamed/dreamt
خواب ديدن، رويا ديدن
drink
drank
drunk
آشاميدن
drive
drove
driven
راندن، بردن
eat
ate
eaten
خوردن
fall
fell
fallen
افتادن، پايين آمدن
feel
felt
felt
احساس کردن، لمس کردن
fight
fought
fought
جنگ کردن، نزاع کردن
find
found
found
پيدا کردن
fly
flew
flown
پرواز کردن
forget
forgot
forgotten
فراموش کردن
forgive
forgave
forgiven
بخشيدن، عفو کردن
freeze
froze
frozen
منجمد شدن، يخ بستن
get
got
gotten
گرفتن، بدست آوردن
give
gave
given
بخشيدن، دادن (به)
go
went
gone
رفتن، رهسپار شدن
grow
grew
grown
رشد کردن، بزرگ شدن، روئيدن
hang
hung
hung
آويختن، آويزان کردن، به دار آويختن
have
had
had
داشتن
hear
heard
heard
شنيدن
hide
hid
hidden
پنهان کردن، پنهان شدن
hit
hit
hit
زدن، خوردن به
hold
held
held
نگهداشتن، گرفتن
hurt
hurt
hurt
آزردن، آسيب زدن (به)
keep
kept
kept
نگاه داشتن، محافظت کردن
know
knew
known
دانستن
lay
laid
laid
گذاشتن، نهادن، نصب کردن
lead
led
led
رهبري کردن، بردن، هدايت کردن
learn
learned/learnt
learned/learnt
آموختن، ياد گرفتن
leave
left
left
ترک کردن، واگذاردن
lend
lent
lent
وام دادن، قرض دادن
let
let
let
گذاشتن، اجازه دادن
lie
lay
lain
دراز کشيدن
lose
lost
lost
گم کردن، از دست دادن
make
made
made
درست کردن، ساختن
mean
meant
meant
معني دادن
meet
met
met
ملاقات کردن، مواجه شدن (با)
pay
paid
paid
پرداختن، پول (چيزي را) دادن
put
put
put
گذاشتن
read /ri:d/
read /red/
read /red/
خواندن
ride
rode
ridden
سوار شدن، سواري کردن
ring
rang
rung
زنگ زدن
rise
rose
risen
برخواستن، بالا رفتن، طلوع کردن
run
ran
run
دويدن، روان شدن، گريختن
say
said
said
گفتن
see
saw
seen
ديدن
sell
sold
sold
فروختن، به فروش رفتن
send
sent
sent
فرستادنshoot
shot shotتير يا گلوله زدن (به)، تيراندازي کردن
show
showed
showed/shown
نشان دادن
shut
shut
shut
بستن، بسته شدن
sing
sang
sung
(آواز) خواندن
sink
sank
sunk
غرق شدن
sit
sat
sat
نشستن، نشاندن
sleep
slept
slept
خوابيدن
speak
spoke
spoken
صحبت کردن، حرف زدن
spend
spent
spent
خرج کردن
stand
stood
stood
ايستادن، تحمل کردن
swim
swam
swum
شنا کردن
take
took
taken
گرفتن، بردن، خوردن برداشتن
teach
taught
taught
آموختن، ياد دادن
tear
tore
torn
پاره کردن، پاره شدن
tell
told
told
گفتن
think
thought
thought
فکر کردن، گمان کردن
throw
threw
thrown
پرت کردن، انداختن
www.majazionline.ir

understand
understood
understood
فهميدن
wake
woke
woken
بيدار کردن، بيدار شدن
wear
wore
worn
پوشيدن، بر تن داشتن
win
won
won
پيروز شدن، بردن
write
wrote
written
نوشتن
منبع: www.majazionline.ir

کانال مجازي آنلاين را دنبال کنيد : telegram.me/majazionline

اين مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذاريد
برچسب ها : -آموزش زبان انگليسي-کتابهاي انگليسي-تاپ ناچ-انواع صفت و زمان در انگليسي-زبان آنلاين-انگليسي-سايت زبان انگليسي-زبان خارجه-نمونه سوال زبان انگليسي-سوال تستي زبان انگليسي-English-لغات انگليسي-اصطلاحات انگليسي-زبان انگليسي دوره راهنمايي-زبان انگليسي دوره دبيرستان-آموزش زبان کودکان-گرامرانگليسي-آموزش تصويري زبان انگليسي-مکالمه انگليسي-فيلمهاي زبان انگليسي-داستان انگليسي-آهنگ انگليسي-فايلهاي صوتي زبان انگليسي- ,

مطالب مرتبط

پاسخنامه کتاب کار زبان انگلیسی پایه هفتم سال تحصیلی 97 - 98
دانلود کتاب ورق زن زبان انگلیسی پایه نهم سال تحصیلی94-95
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود کتاب راهنمای معلم زبان انگلیسی پایه هشتم
دانلود نسخه کامل نرم افزار زبان انگلیسی پایه هفتم و هشتم
دانلودرایگان کتاب زبان انگلیسی خیلی سبزپایه هشتم
دانلود رایگان کتاب کار الکترونیکی ورق زن زبان هشتم به همراه فایلهای صوتی سال تحصیلی93-94
دانلود رایگان کتاب الکترونیکی ورق زن زبان هشتم به همراه فایلهای صوتی سال تحصیلی93-94
دانلودرایگان فایلهای صوتی کتاب هشتم بصورت درس به درس سال تحصیلی93-94
دانلودکتاب گویای زبان انگلیسی پایه هفتم
بانک نمونه سوالات زبان انگلیسی سالهای اول-دوم-سوم دبیرستان- شامل بیش800سوال
فایل‌های صوتی توضیح روش‌های تدریس بخش‌های مختلف کتاب Prospect(یاپه هفتم)
بازی واسلاید زبان انگلیسی پایه هفتم(متوسطه اول)
فیلمهای تدریس مولفان کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم-سال تحصیلی 1393-1394
دانلود کتاب راهنمای معلم کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم سال تحصیلی1393-1394
دانلود فایل های صوتی کتاب زبان انگلیسی پایه هشتم سال تحصیلی1393-1394
دانلود کتاب انگلیسی پایه هشتم(سال دوم دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی هشتم93-94
دانلود کتاب کتاب کار انگلیسی پایه هفتم(سال اول دوره اول متوسطه)93-94
دانلود کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم (سال اول -دوره اول متوسطه)1393-1394(جدید)
نمونه سوالات reading and writing و listeningپایه هفتم
نمونه سوال Speaking پایه هفتم
جدیدترین سوالات زبان انگلیسی پایه هفتم (ویژه امتحانات پایان ترم)
سوالات زبان سال اول راهنمایی
نمونه سوالات تستی زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی
نمونه سوالات نهایی زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی
مجموعه سوالات امتحانی زبان انگلیسی سوم راهنمایی
نمونه سوال درس یک و دو prospect 1زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی
دانلود کتابهای ورق زن انگلیسی پایه اول و سوم راهنمایی
دانلود فایلهای صوتی کتابprospect 1 به صورت سه بار تکرار
تمرين درسها و نمونه سوالات زبان انگلیسی سوم راهنمايي
تست زبان انگليسي سوم راهنمايي( بصورت آنلاین)
جدیدترین نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم
نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم(اول راهنمایی) کل کتاب
اسلایدهائ اموزش(حیوانات.اشکال.تولد.....)مناسب دانش آموزان پایه اول متوسطه اول
دانلود سوالات نهایی زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی
جدیدترین نمونه سوالات زبان انگلیسی پایه هفتم
آموزش کل دستور زبان انگليسي سال سوم راهنمايي همراه با نمونه سوال
30 جمله ضروری پرکاربرد در کلاس درس به زبان انگلیسی
دانلودکتاب کارزبان انگلیسی پایه هفتم
دانلودراهنمای معلم -کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم
فلش کارت درس زبان انگلیسی اول راهنمایی (درس1 الی 7)
فلش كارت آموزش ساعتها در زبان انگلیسی- كلاس دوم راهنمايي
دانلود فايل هاي صوتي كتاب زبان انگليسي پایه هفتم
دانلود نمونه سوال زبان انگلیسی پایه هفتم
دانلود کتاب الکترونیکی آنلاین زبان انگلیسی پایه هفتم
آزمون آنلاین کلیه دروس زبان انگلیسی سوم راهنمایی
امتحان آنلاین زبان انگلیسی دوره راهنمایی
آزمون آنلاین زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی
آزمون آنلاین زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی

صفحات سايت

تعداد صفحات : [Blog_Page_Count]
[Blog_Page]

آخرين مطالب ارسالي

-براي پاسخ سريع لطفا با شماره 09304293050 تماس بگيريد


نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
قوانين بخش نظرات
1 - نظرات اسپم و تبليغاتي تاييد نخواهد شد.
2 - فقط نظراتي که جنبه عمومي داشته باشند تاييد و منتشر مي شوند.
3 - نظرات فينگليش تاييد نخواهند شد.
4 - هرگونه درخواست و يا حل مشکلات فقط در انجمن امکان پذير است.
5 - لطفا انتقادات و پيشنهادات و همچنين درخواست هاي خود را از بخش هاي تماس با ما و درخواستي ها ارسال نماييد.

تبليغات

محل تبليغات شما

مجوزهاي سايت

logo-samandehi

اطلاعات کاربري

نام کاربری :
رمز عبور :

مطالب پربازديد

مطالب تصادفي

مجازي آنلاين در شبکه هاي اجتماعي

contact
Telegram : @majazionline
contact
Whatsapp ID : 09304293050
contact
Instagram ID : majazionline
contact
Cloob ID : majazionline
contact
Aparat ID : majazionline
contact
Lenzor ID : majazionline
contact
Facebook ID : majazionline
contact
Google+ ID : +MajazionlineIr
contact
Twitter ID : majazionline

آمار سايت

کل مطالب : 7465
کل نظرات : 1325
افراد آنلاين : 53
تعداد اعضا : 8296
بازديد کل سايت : 21,277,904

چت باکس

[My_Chat_Box]

خرید کتاب آمازون